Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 1

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

 Jedním ze závazných dokumentů o lidských právech je tento celosvětový Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.

Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv je ideálu svobodné lidské bytosti těšící se občanské a politické svobodě a svobodě od strachu a nedostatku možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívati svých občanských a politických práv, jakož i svých práv hospodářských, sociálních a kulturních, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

ČR porušuje lidská práva, které jsou garantovaná Ústavním pořádkem v maximální míře, neostyšně, bez ohledu na to, že to je nezákonné. Polistopadový režim přitom podle napadá porušování lidských práv v jiných zemích, které na rozdíl od ČR udělaly velký pokrok v této oblasti. Během minulé Olympiády v Číně, čínské webové stránky věnované ČR obsahovaly nesmírné napadání lidských práv v Číně. Žádná jiná země si to nedovolila. ČR podala rezoluci v OSN pro porušování lidských práv v Bělorusku. V OSN napadala i jiné státy, jako Ukrajinu. Ovšem to bylo jenom do doby Maidanu, organizovaném neonacisty a Banderovci. Ti v druhé světové válce vraždili židy, Poláky, obsluhovali plynové komory a pece v koncentračních táborech. Ukrajinský neonacistický režim zakázal Ruštinu jako jeden z úředních jazyků a to i v oblastech Ukrajiny, kde je většina obyvatel Ruská. Rusko nato obsadilo Krym, kam bylo pozváno legitimním ukrajinským prezidentem a místními úřady. Chránilo přitom Ruské obyvatele Krymu, částí Ruska, kterou daroval primitivní Ukrajinec Chruščev Ukrajině. Na Krymu proběhlo referendum, zda se má Krym připojit k Rusku či zůstat v Ukrajině. Asi 95% voličů chtěli Rusko, včetně většiny Ukrajinců a Tatarů. Krym se připojil k Rusku a uznal Ruštinu, Ukrajinštinu a Tatarštinu jako úřední jazyky. Česká neofašistická vláda, která tak nesmírně porušuje lidská práva svých občanů, teď maximálně napadá Rusko, přestože to jenom přišlo chránit lidská práva Rusů na Krymu.

 

Veřejnoprávní i soukromá média o situaci na Ukrajině lžou a mlží a potom nějaká agentura provede průzkum veřejného mínění, který ukáže, že většina Čechů je proti tomu, že se Ukrajina stala součástí Ruska, přitom se lidé v takových průzkumech bojí říci pravdu a navíc byli předtím zmanipulováni. Šíří se pomluvy Ruska a lidem se tvrdí, že se ho mají bát. Přitom se leze do zadních partií Německu, které nás zkolonizovalo.

 

ČR napadalo opakovaně porušování lidských práv na Kubě, ta tam jsou přitom opět porušovaná mnohem méně než u nás. Mezinárodní průzkumy ukazují, že nejvíce % novodobých otroků z celé Evropy je právě v ČR a že na Kubě prakticky žádní nejsou.

 

Nejlepším příkladem porušování lidských práv v ČR jsou exekutoři a to, že jejich svinstva schvaluje česká justiční mafie, přestože se jedná o něco co je bezprecedentní ve světě, mimo snad Slovenska, přestože to odporuje dobrým mravům, kterými se soudy musí řídit. Přidejme k tomu největší imunitu našich politiků - největší kdekoli na světě, včetně jeho největších děr v Africe a Asii - tato imunita je opět v rozporu ne jen s dobrými mravy, ale porušuje Ústavu a její pořádek. Zaštítěni touto nelegální imunitou polistopadoví politici zničili vše dobré v ČR a udělali z ČR německou kolonii a přitom se maximálně obohatili v nesmírném korupčním prostředí, které účelově vytvořili. Jsou horší než byla protektorátní vláda Dr. Háchy.

 

Protože demokratické instituce přestaly fungovat vinou polistopadových neoprotektorátních vlád, občané mají povinnost, dle článku 23 Listiny základních práv a svobod, takovou vládu svrhnout nezákonnými prostředky.
 

Porušení například

· V kauze T – uvedené jako příklad – ve všech soudních řízeních, soudci, vedeními soudu, PČR, stát. zast., Min. spravedlnosti

· Politická diskriminace – v naší kauze, veřejnoprávní média nedávají žádný prostor skutečným opozič. kandidátům, např. v prezidentských volbách

· Ombudsman chrání stát, ne politicky a rasově diskriminované

· Rasová diskrimin. – v kauze T, u Romů – práce, bydlení

· Otroctví – novodobé – ČR má největší % obyvatel v Evropě ve statusu novodobých otroků

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, zavírání do blázince - kauza Liška

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení, tvorba faleš. důkazů

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitel., vše kryje stát, včetně ministerstev spravedlnosti a vnitra

· Ustanovování opatrovníků u soudu psychicky normálním osobám, aby soudy prohráli. Opatrovníci pracují pro protistranu.

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů nevinný člověk

· Veřejnoprávními médii, které mlží, lžou, napadají vlastence

· Německými a jinými cizími subjekty – Landsmanschaftem, médii jako např. Nova či DNES v době cizího vlastnictví

· Korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává miliardové, volby trvají 2 dny – možná manipulace v noci mezi volebními hodinami

· Exekutory – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

· Imunitou politiků a soudců – u nich neoficiální a zaštítěná PČR, státním zastup., vedeními soudů, Ministerstvem spravedlnosti

· Lidé si nejsou rovní – imunita politiků, soudců, oligarchů, pouze bohatí si mohou dovolit odvolání do Štrasburku

· Vlastizrádné činy politiků – rozděl. ČSFR, prolomení Benešových Dekretů

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, soc. pokroku

· Ústavném soudem – opakovaně porušuje lidská práva

· Všeobecně státem

 

 

Část II

Čl.2


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje:
a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo svobody tímto Paktem uznané byly porušeny, dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby jednající v úřední funkci;
b) zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla možnost právní ochrany;
c) zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu prosazovaly, jakmile je poskytnuta.
 

Náš neofašistický stát samozřejmě tuto ochranu neposkytuje, protože on sám tohle vše porušuje. Musel by chránit občany proti sobě, včetně proti nejvyšší státní správě, která toto bezpráví a nedemokratické fašistické jednání zaštiťuje.
 

 

Čl.3


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech občanských a politických práv stanovených v tomto Paktu.
 

Ženy nemají stejné mzdy za stejnou práci. Navíc u nás existuje zákon o zúžení SJM, dle kterého bohaté manželé okrádají manželky prakticky o vše, přestože tento zákon je má chránit, to bychom ale museli mít nestranné, ne mafiánské soudy a etické advokáty a ne advokátní komoru, která neetické advokáty zaštituje, včetně jejich trestných činů.
 

 

Čl.5


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu než tento Pakt stanoví.
2. Jakákoli základní lidská práva uznávaná v kterémkoli státě, který je účastníkem tohoto Paktu, na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebudou omezena nebo zrušena pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo je uznává v menším rozsahu.

 

Tohle u nás samozřejmě nepatí. Co je největší svinstvo je to, že přestože mezinárodní smlouvy o lidských právech mají tak důležitou a mocnou roli v českém zákoně, studenti práva se je prakticky neučí, včetně na pražské právní fakultě univerzity karlovy . Potom jako advokáti se tato lidská práva přímo bojí prosazovat, protože by si znepřátelili soudce, kteří je nedodržují a to by ve státě, s mocnou justiční mafií znamenalo, že nebudou u soudů úspěšní.
 

 

Část III

 

Čl.7


Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.

 

Tohle u nás, či ve východní Evropě všeobecně, neplatí. Na pacientech jsou, západním farmaceutickým průmyslem, bez jejich vědomí, zkoušeny léky, které byly předtím testovány pouze na krysách a opicích. Lidé jsou zavíráni do psychiatrických léčeben jenom proto, že u soudu uvedou pravdu, že jsou obětí justiční mafie.

 

 

Čl.8


1. Nikdo nesmí být držen v otroctví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
2. Nikdo nesmí být držen v nevolnictví.
3. a) Na nikom se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucenou nebo povinnou práci; c) pro účely tohoto odstavce termín "nucená nebo povinná práce" nezahrnuje: (iv) jakoukoli práci nebo službu, jež tvoří součást běžných občanských povinností.

 

V ČR je největší procento novodobých otroků z celé Evropy, je jich zde téměř 40.000, viz http://www.globalslaveryindex.org/ a jiné mezinárodní průzkumy. Navíc mnozí zaměstnanci nemohou jít v práci na záchod, kdy potřebují, jinak riskují, že o práci přijdou, proto např. mnohé ženy jsou nuceny nosit pleny, protože se za takových podmínek počůrávají. Jiní zaměstnanci jsou nuceny pracovat přesčasy, za které nedostanou zaplaceno. Mladé české dívky jsou drženy v otroctví v bordlelch v ČR a zahraničí, kam jsou lákány za čestnou prací, ale ve skutečnosti jsou prodány do bordelu.

 

 

Čl.10


3. Vězeňský řád zajistí takové zacházení s vězni, jehož hlavním cílem je jejich převýchova a náprava.

 

To platilo v socialismu, dnes je cílem vězeňství vychovávat z lidí ještě větší zločince, protože po ukončení tretu nenajdou práci, a homosexuály. U jistého etnika homosexualita za socialismu ve vězení neexistovala, po listopadu se situace maximálně změnila.

 

 

Čl.11


Nikdo nebude uvězněn pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

 

To bychom nesměli mít justiční mafii, neprávní stát a ministry vnitra jako Sokol, který je dnes věhlasným advokátem, vydělávajícím velké peníze na exekučním svinstvu. V televizi u Jílkové hovořil o tom, že by možná měly být zřízeny vězení pro dlužníky. Přitom například v USA židovští advokáti bojují maximálně proti porušování lidských práv. Ne v České fašistické republice.

 

 

Čl.14


1. Všechny osoby jsou si před soudem rovny. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.

 

Tohle v našem neprávním státě s justiční mafií, kterou podporují policie, státní zastupitelství, soudní a vrchní státní správa a často i Ustavní soud, samozřejmě neplatí.

 

 

Čl.16


Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

 

Řekněte to těm, kterým byli ustanoveni u soudu opatrovníci, kteří pracují pro protistranu. Nejhorší na tom je, že opatrovníci jsou ustanovováni psychicky normálním osobám, které justiční mafie bere jako nevéprávné, proto, aby soud prohráli. Justiční mafie tohle dělá bez jakýchkoli důkazů, že se jedná duševní poruchu. Tu diagnozují sami a nepomohou ani zprávy od psychiatrů z univerzitního prostředí, že se jedná o psychicky normální lidi.


 

Čl.17

 

1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.
2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 

Tohle neplatí v České fašistické republice, kde probíhají nelegální exekuce, kde bývalí estebáci, dnes exekutoři, mohou vtrhnout do domova nevinného člověka a zkonfiskovat věci, i když nic nedluží. Často takového člověka připraví o vše.

 


Čl.18


4. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, a zajistit morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.

 

Tohle samozřejmě neplatí v České fašistické republice, dále jen ČFR, kde německá a jiná média, kazí morálku národa, včetně dětí.

 


Čl.19

 

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu;
3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Zkuste říci politicky nesprávný názor ve velké většině zaměstnání. Letíte! Zkuste se hájit u soudu, když vám svinský soudce ustanoví neprávem opatrovníka jenom proto, abyste se hájit nemohli.

 

 

Čl.23

 

1. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.

 

Tohle neplatí v ČFR. Po listopadu bylo uděláno vše pro to, by byly rodiny rozvráceny, proto se procento rozvodů zdvojnásobilo a proto svinští soudci dělají co mohou, aby rodinu rozvrátili, neříkám, že všichni, ale jen svinští, když svinsky nadržují nějakému bohatému mafiánovi proti nevinné čestné manželce.

 

 

Čl.25

 

Každý občan má právo a možnost, bez jakýchkoli rozdílů uvedených v článku 2 a bez neodůvodněných omezení: c) vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.

 

Tohle v ČFR neplatí, existuje zde ohromný klientelismus a mrkněte na mnohé státní úřady, kde do lepších pozic jsou přijímány pouze známí a hezké mladé ženy. Řekněte to někomu, kdo neměl možnost řádné výchovy a výuky, protože rodiče přišli o vše v exekuci, nebo protože vyrůstal v getu.


 

Čl.26


Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Tohle neplatí u justiční mafie, u policie, která vytváří falešné důkazy, aby mohla někoho zavřít, s podporou státního zastupitelství. Tohle samozřejmě neplatí v kauze Kajínek. Kolik nevinných lidí sedí na doživotí se asi nikdy nedozvíme. Jedno je jisté. V zemích s podobnými vládami se ztratilo mnoho lidí. Po desetiletích se potvrdilo, že byli zabiti státními či s nimi spolupracujícími orgány. U nás se po revoluci stalo tolik lidí nezvěstnými. Moná se jednou také dozvíme, že velká část z nich byla zabita.


 

Část V

Čl.46


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jakoby oslabovalo ustanovení Charty Organizace spojených národů a stanovy jejích odborných organizací, které vymezují odpovědnost různých orgánů Organizace spojených národů a jejích odborných organizací v oblasti, kterou se zabývá tento Pakt.

 

ČFR tento pakt přímo ignoruje, stejně jako ignoruje Chartu OSN.


 

Čl.47

 

Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů

 

To pro český národ neplatí. Přírodní bohatství je drancováno, ničeno, privatizováno, dáváno v restitucívh nelegálně těm, kteří kolaborovali s nacisty, takže ho lidé nemohou plně a svobodně užívat. Uhelné rezervy jsou drancovány, aby se vyráběla elektřina pro Německo, které si své přírodní zdroje šetří. Cílem tohoto celého drancování země a národa je, aby se vytvořila situace jako na Ukrajině a tak to také skončí, přijde-li skutečná ekonomická krize a hladové davy, kterým exekutoři seberou domovy, se budou bouřit. Násilí je v médiích vštěpováno do lidí od dětství. Stačí jeden pogrom na Romy v romském getu a Německo, které přijde Romy chránit se očistí od toho, že oni jsou ten nejhorší národ kvůli tomu, co ve válce prováděli.

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017