Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

25000.cz

 

 

Občanská iniciativa pro minimální mzdu 25000 Kč - hlavně uzavřením tunelů

 
     

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství a vytvoření maximální prosperity

 

 

home
uzavření tunelů
tisková konference
resoluce v OSN
25.000 min. mzda
justiční mafie
exekutorská mafie
anulace exekucí
oběti listopadu
ČR - neokolonie
mezinárodní pakt 1
mezinárodní pakt 2
historie neokolonie ČR
landsmanschaft
Československý sněm
náprava ČR
náprava regionů
dobře vám zaplatíme
odkazy
kontakt

 

Více informací naleznete na stránkách kandidáta na prezidenta, který založil iniciativu 25000. Viz:

www.JosefToman.cz

 

doporučujeme:

 

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 2

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

 Závazným dokumentem o lidských právech je mimo jiné také tento Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.


Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv občanských a politických, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

Jeden z podstatných faktů paktu je, že tato lidská práva musí dodržovat ne jen jednotlivé státy uvnitř ve státě, ale musí se v mezinárodní spolupráci či jinak dodržovat i v jiných státech. Musíme si uvědomit, že tyto mezinárodní smlouvy, protože jsou součástí Ústavního pořádku, stojí nad zákony ČR, stejně jako nad nimi stojí Ústava. Německo si z nás nesmí dělat kolonii.

 

Po listopadu se americká CIA a německá BND zaměřili ještě více na východní Evropu. Ten, kdo ovládá tajné služby jiného státu, ovládá ten stát. V ČR spojujeme socialismus před rokem 1989 s nacismem, jak se nemluví o 170.000 našich občanů zavražděných Němci, ale o Němcích, které jsme po válce jako odplatu zabili my, i když jich byla jen hrstka. To svědčí o tom, že naše tajné služby ovládá předevčím Německo, do jisté míry ale i jiné nekoloniální mocnosti, které si z nás také udělaly kolonii.

 

Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, u nás 8.500. Přitom je hrubý národní produkt na praujícího ve Švýcarsku jenom asi 3x větší než u nás, ne 9x větší. Proto by naše minimální mzda měla být kolem 25.000 Kč. Proč není? Protože z kolonie ČR vedou tunely všude, do Německa, na Ukrajinu, do Vitenamu, do kapes politiků, jejich bílých koní, do anonymních akcií, bývalým estebákům v soukromém sektoru a v exekuční mafii, vedou do kapes justiční mafie, atd. Kdyby se ucpaly všechny tyto nelegální a nelegálně zřízené tunely a vedla se pronárodní politika, ne politika proněmecká, všechny platy by mohly být navýšeny o 16.500 a důchody o 6.500 Kč měsíčně. Minimální mzda by byla 25.000. To, že si z nás západ udělal svou kolonii je nelegální, rozdělení republiky bylo vlastizrádné. Rozděl a panuj. To je jedno ze základních pravidel koloniální politiky.

 

Porušení například

· V kauze T – uvedené jako příklad – ve všech soudních řízeních, soudci, vedeními soudu, PČR, stát. zast., Min. spravedlnosti

· Politická diskriminace – v naší kauze, veřejnoprávní média nedávají žádný prostor skutečným opozič. kandidátům, např. v prezidentských volbách

· Ombudsman chrání stát, ne politicky a rasově diskriminované

· Rasová diskrimin. – v kauze T, u Romů – práce, bydlení

· Otroctví – novodobé – ČR má největší % obyvatel v Evropě ve statusu novodobých otroků

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, zavírání do blázince - kauza Liška

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení, tvorba faleš. důkazů

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitel., vše kryje stát, včetně ministerstev spravedlnosti a vnitra

· Ustanovování opatrovníků u soudu psychicky normálním osobám, aby soudy prohráli. Opatrovníci pracují pro protistranu.

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů nevinný člověk

· Veřejnoprávními médii, které mlží, lžou, napadají vlastence

· Německými a jinými cizími subjekty – Landsmanschaftem, médii jako např. Nova či DNES v době cizího vlastnictví

· Korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává miliardové, volby trvají 2 dny – možná manipulace v noci mezi volebními hodinami

· Exekutory – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

· Imunitou politiků a soudců – u nich neoficiální a zaštítěná PČR, státním zastup., vedeními soudů, Minster. spravedlnosti

· Lidé si nejsou rovní – imunita politiků, soudců, oligarchů, pouze bohatí si mohou dovolit odvolání do Štrasburku

· Vlastizrádné činy politiků – rozděl. ČSFR, prolomení Benešových Dekretů

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, soc. pokroku

· Ústavném soudem – opakovaně porušuje lidská práva

· Všeobecně státem

 

 

Část I.
 

Čl.1.


1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.
2. Všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci.

 

Český národ nemůže svobodně určit svůj politický status a svobodně uskutečnit svůj hospodářský a kulturní vývoj. Nemůže svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V každém případě byl český národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci a tento nelidský proces nadále pokračuje. Tato porušování lidských práv našeho národa se odehrávají za kolaborace zrádcovských polistopadových neoprotektorátních vlád a médií, která hájí německé, ne české zájmy, lžou, mlží, vymývají národu mozky. 90% tištěných médií se po listopadu dostalo do německých rukou, celoplošná televize se dostala do rukou cizinců, opět hájících německé zájmy, vše za podpory nekoloniálních zrádcovských vlád. Hospodářský a kulturní vývoj byl nahrazen jeho ničením, což se kolaborujícím režimům za pomocí kolaborujících médií velice dobře povedlo.

 

Mezinárodní hospodářská spolupráce byla nahrazena prohnilým zkorumpovaným systémem, kde si cizí státy mohou dělat co chtějí, rozhodovat o tom, kdo bude ve volbách zvolen, a to ten, kdo bude kolaborovat nejvíce. Aby toho mohlo být docíleno, Československo bylo rozděleno do dvou států, proti vůli obou národů, a ČR je nadále dělena jako za protektorátu. Již njsme všichni Češi, ale Češi, Moravané, Slezané, Romové a Vietnamci.

 

Rozděl a panuj! Českému národu je neustále vtloukáno do hlavy, že se jedná o špatný, nehodnotný národ a je ukazováno, jak jsou jiné národy kvalitní. Přírodní bohatství země je drancováno a vyváženo na západ, průmysly byly zničeny, byl vytvořen úřad exekutora, který může bez jakéhokoli soudního příkazu vstoupit do domovů lidí a zkonfiskovat věci, časem i byt či dům, jenom proto, že ten člověk údajně někde dluží pár korun, aniž o tom musí vědět. O násilném vniknutí do domu nemusí ani rozhodovat soud. ČR má asi 10.000.000 obyvatel a asi 5.000.000 exekucí.

 
 

Část II.

Čl.2.


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje podniknout při maximálním využití svých zdrojů samostatně, i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a spolupráce kroky hospodářské a technické k postupnému dosažení plného uskutečnění práv uznaných v tomto Paktu, a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření.
2. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v tomto Paktu budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Česká fašistická republika (ČFR) ne jenomže plně porušuje toto lidské právo svých občanů, ale činí mnohem hůře. Prosperujíci hospodářství a vyspělou techniku zničila, jak vyhovovalo západním kolonizátorům, vytvořila mezinárodní spolupráci tak, aby byl český národ ještě více okrádán a udělala co bylo v jejích silách, aby sebral národu práva uznaná v tomto paktu. ČFR zavedla korupci, justiční mafii, policii, jejichž cílem je navýšit co nejvíce rozlišení podle ociálního původu, mejetku, rodu a jiného postavení a v tomto porušení paktu je podpořena kolaborujícími médii.
 

 

Čl.3.


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a žen při požívání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Paktu.

 

Tohle je v ČR porušováno tím, že za stejnou práci mají muži vyšší platy, ženy mají k některým kvalitnějším povoláním omezený přístup a zákon o zúžení SJM pomáhá bohatým manželům okrást manželky o miliony, dokonce i miliardy, při rozvodu.


 

Čl.4.


Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že při požívání těch práv, která byla poskytnuta státem v souladu s tímto Paktem, stát může podrobit tato práva pouze takovým omezením, která stanoví zákon, a pouze potud, pokud to může být slučitelné s povahou těchto práv a výhradně za účelem podpory obecného blaha v demokratické společnosti.

 

Tento neprávní fašistický stát s kolaborující vládou na tato práva kašle, stejně jako kašle na svůj národ.


 

Čl.5.


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu, než tento Pakt stanoví. 2. Žádné omezení nebo odchylka od kteréhokoli ze základních lidských práv uznávaných nebo existujících v kterékoli zemi na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebude připuštěno pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo že je uznává v menším rozsahu.

 

ČFR (Česká fašistická republika) na tento pakt a článek kašle. Lidská práva jsou jí cizí, stejně jako byly cizí Heydrichovi a spol.
 

 

Část III.

Čl.6.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.
2. Opatření, jež mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat plány a prostředky k dosažení stálého hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a plné a produktivní zaměstnanosti za podmínek, zajišťujících jednotlivci základní politické a hospodářské svobody.

 

ČFR na tohle kašle. Právo na práci, které bylo dodržováno za socialismu odbourali tím, že úmyslně zničili celé vyspělé průmysly, rozkradli a rozprodali za pakatel a úplatky stát. Rovné pracovní příležitosti nahradili ve veřejné a veřejnoprávní sféře klientelismem - a německý tisk jim k tomu tleskal. Romy ani prakticky nikdo nezaměstná, včetně u německých nadnárodních korporací, včetně u těch spojených v minulosti s nacismem, otroctvím a maximálními zvěrstvy proti lidskosti.

 

Podívejte se, kolik Romů zaměstnává Schwarzenberg, pro jehož rodinu nacisté vytvořili romský koncentrák proto, aby na její panství pracovali jako otroci. Namísto hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje nastalo ničení všech těchto věcí, plná zaměstnanost byla nahrazena maximální nezaměstnaností, jenom asi 45% lidí u nás pracuje a to většinou tak, že z výdělku jen velmi těžce živoří.

 

Politické svobody? Žádné! Média a průzkumy veřejného mínění manipulují volby, za politicky nesprávné smýšlení hrozí vyhazov z práce. Političtí kritici jsou trestáni tím, že je proti nim vedeno trestní řízení na bázi falešných důkazů vytvořených policií a nebo jsou obětí selektivní persekuce a prosekuce, viz kuza Rath.

 

Čl.7.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména:
a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:
(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci;
(ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s ustanoveními tohoto Paktu;
b) bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky;
c) stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti;

 

Tohle v ČFR neplatí. Neokoloniální vlády tomu brání. Uspokojivé pracovní podmínky byly nahrazeny podmínkami s maximálním omezením lidských práv. Spravedlivá mzda? Příklad: Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, v ČR je to 8.500 Kč, přitom hrubý domácí produkt na obyvatele je ve Švýcarsku jenom asi 3x vyšší než u nás. Takže minimální mzda by měla být kolem 25.000. Z toho vyplývá, že o 2/3 platu je pracující v ČR okrádán. Ženy jsou v platech diskriminovány.

 

Slušný život pro zaměstnance a jejich rodiny? Tohle protektorátní polistopadový režim účelově odboural, proto, abychom se dostali do průměru východní Evropy a aby zde nakonec nastala situace jako na Ukrajině.

 

Bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky? To je minulost! Dnes, aby zaměstnanci neztratili práci, za kterou jsou placeni pakatel, jsou např. při přestavbách bytů vystaveni, na nesmírně vysoké úrovni, dýchání azbestu, bez jakékoli ochrany, a ani neceknou. Potřebují práci, potřebují přežít! Při povýšení je oceňovaná podlost povyšovaného, udavačství, sexuální povolnost, a velkou roli hraje klientelismus.

 

 

Čl.10.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že:
1. Nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí.

3. Zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek. Děti a mládež by měly být ochraňovány před hospodářským a sociálním vykořisťováním. Jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce nebo zdraví nebo byla nebezpečná jejich životu, nebo by mohla brzdit jejich normální vývoj, by měla být trestná podle zákona.

 

Rodiny jsou ničeny exekucemi, rozvody po listopadu stouply 2x, na rodinu je útočeno ze všech stran, německá a česká kolaborující média propagují rozvrácení rodin, učí děti násilí a bezcitnosti, ničí jejich morálku. Exekuce, které jsou nezákonné, způsobují chudobu a strádání dětí, které se proto často obrátí k prostituci, často pro německé klienty, chlapci se často stanou homosexuálními prostituty a stanou se ohroženi AIDS. Němci, přistižení při činu, si moc starostí dělat nemusí. Jejich advokát je za peníze, v justici ovládané justiční mafií, ochrání. Takže pro německé provinilce to je obyčejně bez trestu, vždyť jen nepatrné množství těchto trestných činů se dostane na povrch.


 

Čl.11.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu. 2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávajíce základní právo každého na osvobození od hladu, učiní jak jednotlivě, tak i na základě mezinárodní součinnosti taková opatření, zahrnujíc v to zvláštní programy, jichž je zapotřebí:
a) ke zlepšení způsobů výroby, uchovávání a distribuce potravin plným využitím technického a vědeckého poznání, šířením znalostí o zásadách výživy a rozvíjením nebo reformováním zemědělských systémů takovým způsobem, aby se dosáhlo nejúčinnějšího rozvoje a využití přírodních zdrojů;

 

Tohle je další oblast, kterou polistopadové vlády ne jen porušují, ale úmyslně jdou opačným směrem, přitom maximálně poškodili své občany, ne náhodou, ale záměrně. Před listopadem měl každý jednotlivec přiměřenou životní úroveň, která se neustále zvyšovala, zlepšovaly se životní podmínky celého národa.

 

Polistopadová mezinárodní spolupráce s Německem a dalšími západními státy byla proto, aby bylo toto lidské právo maximálně pošlapáno, jak vyhovovalo Německu a spol. pro vytvoření podřízeného koloniálního statusu ČR, kde potom mohli využívat levnou pracovní sílu, kde jejich a jiné západní banky mohly mít zaručené vysoké zisky i v době recese, protože exekutoři, kteří jim asistovali, okrádali dlužníky - a tak banky neztráceli peníze na půjčkách, oproti tomu jak tomu bylo v západních státech, kde byl spotřebitel chráněn nejrůznějšími mechanismy, které ho chránily.

 

České nekoloniální vlády žádné souhlasy dávat nemohly, tohle jim bylo diktováno ze západu a ony s ním kolaborovaly. Byla vytvořena nová, předtím neexistující sociální skupina bezdomovců, kteří často i umrzli v zimě v parku, protože byli bez přístřeší. Pro své deprese, a aby noc přežili, na to potřebovali alkohol.

 

V metylalkoholové aféře zahynuly desítky lidí a stovky z ní mají trvalé zdravotní problémy, včetně slepoty, když neofašistické polistopadové režimy dovolily každé svini vyrábět alkohol, a ne jen to, dovolili jim ho pančovat metylalkoholem. Ministr vnitra Kubice o situaci věděl a nic s ni nedělal. Věděl o ní od Radka Johna. Nakonec z toho vznikla ohromná tragédie a ty svině, kteří dovolili, aby se to stalo, ti za to žádnou odpovědnost nenesou.

 

Ohledně hladu, ten před listopadem nebyl - a potraviny byly přírodní. S pádem socialismu a kolonizací ČR přišla změna a to k tomu, že kvalitní strava byla nahrazena chemickou či prosáklou chemií. Lidé jsou klamáni tak, že složení potravin je na obalu napsáno velmi malými písmeny, navíc na tmavém pozadí, takže že to není prakticky vůbec čitelné, navíc se jedná o ingredience, kterým normální člověk vůbec nerozumí.

 

Tahle svinstva k nám přichází od kolonizátorů, včetně užívání těch nejhorších pesticidů. Technický pokrok je činěn proto, aby byli lidé tráveni, geneticky měněni, aby potřebovali léky vyráběné stejným chemicko-farmaceutickým průmyslem, který vyrábí pesticidy a tu nejhorší chemii, používanou ve stravě. Něco takového nemělo za socialismu obdoby.

 

 

Čl.12.

 

1. Státy, smluvní strany Paktu, uznají právo každého na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. 2. Státy, smluvní strany Paktu, učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou zahrnovat: a) opatření ke snížení počtu potratů a opatření ke zdravému vývoji dítěte; b) zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny; c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí;

 

Tahle lidská práva skončila s koncem socialismu a nástupem koloniálního statusu ČR. Lidé jsou depresivní a závislí na psychofarmatikách, sportování dětí a dospělých maximálně pokleslo tím, že si to lidé nemohou dovolit, tím, že sportovní zařízení byla úmyslně zničena a lidem začala být servírovaná břečka a propaganda v televizi.

 

Opatření ke zdravému vývoji dítěte? Děti jsou krmené chemií, trpí subklinickým nedostatkem vitamínů, cpe se do nich všude cukr, propaguje se jim hudba spojená s drogovou kulturou a do země bylo dovolen ohromný přísun drog. Ne náhodou, ale účelově.

 

Policie ví, kde se drogy podávají, kdo je prodává, ale stát tomu dává volný průchod. Cizincům je dovoleno se podílet na výrobě a distribuci drog. Dlouho než vznikla drogová epidemie mezi mládeží, stát propagoval legální prodej drog.

 

Země je nasáklá pesticidy, což způsobilo vymření žížal a taková půda nevsakuje dešťovou vodu, proto máme povodně. Pitná voda je tolik nasáklá pesticidy, že jsou zvyšovány jejich dovolené úrovně. Přitom od listopadu šla cena vody asi 100x nahoru a předtím ta levnější nasáklá pesticidy nebyla.

 

Za socialismu jsme zemědělskou produkci vyváželi, dnes ji dovážíme. Stavební dělníci jsou vystavení dýchání prachu z azbestu. Před listopadem byl efektivní boj proti pohlavním chorobám, tuberkulóze. Po listopadu se do ČR začaly šířit desítky nových pohlavních chorob. Ve stejnou dobu, aby se lépe šířily, TV Nova, z nichž jedním z vlastníků byl i americký belvyslanec, tady člověk se CIA konexemi, propagovala tu nejuvolněnější sexuální morálku a perverzní sex. Přes všechna tato maximálně navýšená nebezpečí onemocnění pohlavními chorobami, ve snaze, aby bylo co nejvíce lidí infikováno, chyběla řádná osvěta, tak ČR bylo na posledním místě mezi 100 státy, v kterých byl prováděn průzkum o tom zda a na kolik jsou užívány kondomy. Tenhle stát je zodpovědný i za šíření HPV, protože očkované jsou pouze bohaté holky, protože za vakcínu se musí draze platit.
 

 

Čl.13.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na vzdělání.

2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že se zřetelem na dosažení plného uskutečnění tohoto práva:
e) bude na všech stupních aktivně usilováno o rozvoj školského systému, bude zaveden přiměřený systém stipendií a soustavně budou zlepšovány materiální podmínky vyučujících.
3. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, které odpovídají takové minimální úrovni vzdělání, jaká je stanovena nebo schválena státem, a zajišťovat náboženskou a morální výchovu jejich dětí ve shodě s jejich vlastním přesvědčením.

 

Toto lidské právo se dodržovalo před listopadem. Po listopadu bylo činěno co bylo možné, aby byl kvalitní školní systém zničen, což se zrádcům našeho národa povedlo. Podmínky učitelů se zhoršily. Soukromé školy, ale i státní, jsou místa, kde bylo možno si koupit vysokoškolský diplom bez řádného studia. Soukromé školy mají všeobecně velmi ubohou úroveň. Morální výchova dětí? To také skončilo s pádem socialismu.


 

Čl.15.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého:
2. Opatření, která mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat i ta, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury.

 

Od oby co se z ČR stala německou kolonií, to je po pádu komunismu, neoprotektorátní vlády dělaly co mohly, ne aby zachovávaly, rozvíjely a šířily vědu a kulturu, ale dělaly opak, to je ničily tyto hodnoty, což se jim velice uspěšně podařilo, vše toto je z 90% zničeno. Proto, abychom nekonkurovali našim kolonizátorům.


 

Část IV.

 

Čl.25.


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů.

 

Užívání přírodnícho bohatství a zdrojů? Tohle právo nám bylo odepřeno, přírodní bohatství je ničeno a zdroje jsou pleněny tak, jak to vyhovuje Německu a spol.

 

 

 

home uzavření tunelů tisková konference resoluce v OSN 25.000 min. mzda justiční mafie exekutorská mafie anulace exekucí oběti listopadu ČR - neokolonie mezinárodní pakt 1 mezinárodní pakt 2 historie neokolonie ČR landsmanschaft Československý sněm náprava ČR náprava regionů dobře vám zaplatíme odkazy kontakt

 

 

 

Tento web formujícího-se hnutí 25000.cz popisuje porušování lidských práv z pohledu studentů práva a politologie. Obsah webu je z pohledu západního Evropana, kterému by ničili po čtvrt století jeho vlast. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali vše negativní jako naše podezření a ověřili si fakta. Ohledně odporu dle článku 23 Listiny, i když jsme v odporu, násilné svržení režimu neplánujeme ani nedoporučujeme, naopak, před ním varujeme.

Copyright © 1989-2016 www.25000.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017